Naar aanleiding van de coronacrisis stelde de Vlaamse Regering in mei 2020 haar relanceplan voor. Dit plan formuleerde onder andere de ambitie om het maatschappelijk leven te versterken op langere termijn. Een van de belangrijke pijlers binnen deze ambitie is het verder implementeren van de digitale transformatie van onze samenleving. Om de gelijke kansen van iedereen in die digitale samenleving te verzekeren, wordt er ingezet op digitale inclusie, georganiseerd op lokaal niveau, in het programma ‘Iedereen Digitaal’.


Een digitaal inclusiebeleid is allesomvattend en dient simultaan in te zetten op toegang, vaardigheden en ondersteuning, dit op maat van de verschillende digitaal kwetsbare doelpublieken. Het programma ‘Iedereen Digitaal’ heeft daarom als doel lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking met hun lokale sociale partners.

Iedereen Digitaal omvat 4 pijlers:

  • Pijler 1: Kansengroepen toegang bieden tot internet.
  • Pijler 2: Instrumentarium e-inclusie.
  • Pijler 3: Financiële ondersteuning voor een lokaal e-inclusiebeleid.
  • Pijler 4: Wetenschappelijke ondersteuning: monitoring en onderzoek.

Het doel is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een lokale digitale inclusiewerking heeft waarbij ingezet wordt op de drie aspecten van digitale inclusie: toegang, vaardigheden en ondersteuning op maat.